AOF.no

Informasjon om skikkethetsvurdering ved fagskolestudier ved AOF Østfold

Fagskolene skal i henhold til fagskoleloven § 26 foreta skikkethetsvurdering av studenter som gjennom sin utdanning eller fremtidig yrkesutøvelse er i kontakt med barn, unge og voksne som er i sårbare posisjoner. Hensikten med skikkethetsvurderingen er at man avdekker og sikrer at barnehagebarn, pasienter og andre brukere møter personell som er skikket til å utøve yrket sitt.

Hva er skikkethetsvurdering?

En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten er i stand til å kunne utøve yrket. Man er ikke skikket til å utøve yrket hvis man kan utgjøre en mulig fare (psykisk og fysisk helse, rettigheter og sikkerhet) for sårbare grupper studenten kan komme til å møte.  Fagskolene fastsetter i sine lokale forskrifter hvilke utdanninger som skal ha løpende skikkethetsvurdering. For AOF Østfold – Fagskolen blir det foretatt skikkethetsvurdering på alle utdanninger innen helse og oppvekst.

Hvordan foregår en skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studieløpet, og er en helhetsvurdering av personens faglige og personlige forutsetninger til å utøve yrket jf. § 26 fagskoleforskriften. Studenten skal bli tydelig informert i studieplanen og på nettsiden om at de blir skikkethetsvurdert. Skikkethetsvurderingen foregår derfor både gjennom det teoretiske innholdet, undervisning, praksisløpet og i samhandling med medstudenter, lærere og andre.

Hvem foretar skikkethetsvurderingen?

Det er en løpende skikkethetsvurdering som er integrert i det teoretiske og praktiske innholdet i utdanningen. De som har kontakt med studenten, som lærere, medstudenter, praksisveiledere, fagpersoner og administrativt ansatte har derfor et ansvar for å foreta løpende vurderinger.

Saksgang i skikkethetssaker

Alle som har begrunnet tvil om en student er skikket for yrket kan levere en tvilsmelding. Det innebærer at tvilsmelding kan komme fra medstudenter, lærere, praksisveileder, administrasjon og andre. Man må selv vurdere om man skal ta opp saken med studenten først, eller om man ønsker å levere inn en tvilsmelding. Hvis man har en begrunnet tvil om studenten er skikket for yrket, fyller man ut og levere en tvilsmelding. Den som levere tvilsmelding er ikke en part i saken, og har ikke krav på informasjon om videre saksgang (§ 33 første ledd).

I tilfeller der tvilsmeldingen er begrunnet blir det foretatt en særskilt skikkethetsvurdering. For informasjon se vår prosedyre for skikkethetssaker.