AOF.no

NORSKKURS

Norskkurs – nivåbeskrivelse

norsktest blogg

Norskkurs for minoritetsspråklige er delt inn fra nivåer fra nybegynner A1 til høyere mellomnivå B2, og nivåene er fra Det felles Europeiske rammeverket for språk. Nivåskalaen brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa og i økende grad også i andre land. For å komme inn på utdanninger hos AOF Østfold må du ha norskkunnskaper som i nivåbeskrivelse B1, og  for å komme inn på høyere utdanning i Norge, må du ha bestått norskprøven på nivå B2.

Nivåbeskrivelse

Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2.

Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder du deg opp til en prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Derfor kan egenvurdering og vurderingsskjemaene være til hjelp for å velge riktig prøve.

EN:

The Norwegian language test measures language proficiency at levels A1, A2, B1 and B2.

For the written presentation part of the test and for the oral part of the test you need to register for a test at level A1–A2, A2–B1 or B1–B2. Therefore self-assessment forms can help you to choose the right level.

Norsk A1

Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

EN:

You can understand and use familiar, everyday words and expressions. You can participate in a simple conversation if the person you are speaking to speaks slowly and clearly and helps you.

Norsk A2

På A2 nivå skal du kunne delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Videre skal du kunne lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

EN:

At level A2 you can participate in simple conversations about common and practical activities that you are familiar with. You can read and understand short, simple texts related to your work. You can write short, simple messages and describe experiences and events using simple phrases and sentences.

Norsk B1

På B1 skal du forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid, og du skal kunne klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

EN:

At B1 you can understand the main points of clear text and speech about familiar topics that you often encounter in connection with work, school and leisure. You can manage in most situations that may arise, and can write simple texts on familiar topics and briefly explain and justify opinions and plans.

Norsk B2

Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

EN:

You can understand the main content of complex or academic texts, including academic discussions within your own discipline, and are able to participate in conversations using relatively spontaneous and fluent language, and you can write clear, detailed and argumentative texts on a wide range of topics.

Eksempel-oppgaver

Under finner du eksempler på de forskjellige oppgave-typene som finnes på hvert nivå. Du får ikke vite hvilket nivå du er på, men du får vite hvor mange oppgaver du svarer riktig på

EN:

Examples of test questions

Below you will find examples of all the question types found in the test. When you do the examples, you will see how many you answer correctly. You will not get a result (level).

Ønsker du mer nivåbeskrivelse?

Kontakt/ Contact

bilde18-1 – Monika – mindre

Monika Solbakken

Kompetanserådgiver

Språk, kompetansepluss